Na podstawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

1. Na czele MOSiR stoi dyrektor, który kieruje całokształtem działalności i reprezentuje MOSiR na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Zgierza.
3. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Zgierza.
4. Pracowników MOSiR zatrudnia i zwalnia dyrektor MOSiR.
5. Szczegółową organizację wewnętrzną MOSiR oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez dyrektora MOSiR.

separator