Budżet MOSiR na rok 2015 wynosi 3 265 672, 00 zł.


Działalność MOSiR finansowana jest z:

1. Środków budżetowych miasta Zgierza,

2. Dochodów włąsnych, w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

3. Środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych,

4. Środków z innych źródeł.

MOSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta Zgierza na zasadach określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

MOSiR prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.

Środki finansowe lokowane są, na własnym rachunku w banku.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.

MOSiR może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową a środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na jego działalność statutową.

Do składania oświadczeń w imieniu MOSiR w zakresie jego praw i świadczeń majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i osoby upoważnionej przez głównego księgowego lub głównego księgowego i osoby upoważnionej przez dyrektora.


separator