STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ZGIERZU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, zwany dalej "MOSiR", jest instytucją kultury fizycznej i rekreacji działającą bezpośrednio na rzecz mieszkańców miasta Zgierza i działa na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2

Siedziba MOSiR znajduje się w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2.

§ 3

Terenem działania MOSiR jest miasto Zgierz.

§ 4

Nadzór nad działalnością mOSiR sprawuje Prezydent Miasta Zgierza

Rozdział II

Cel i zadania MOSiR

§ 5

Głównym wykonawcą zadań kultury fizycznej i rekreacji na terenie miasta Zgierza jest MOSiR.

§ 6

Do wykonywania zadań określonych w § 5 MOSiR w szczególności:

1. Zarządza mieniem komunalnym tj. terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi,

2. Udostępnia uczniom szkół i stowarzyszeniom sportowym zarządzane przez siebie tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe i zapewnia pomoc instruktorsko - metodyczną i organizacyjną,

3. Tworzy warunki do rozwoju amatorskiego ruchu sportowego,

4. Organizuje imprezy masowe, sportowe i sportowo - rekreacyjne,

5. Współpracuje merytorycznie w zakresie wspólnych działań z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

Rozdział III

Organizacja i kierownictwo MOSiR

§ 7

1. Całokształtem działalności MOSiR kieruje dyrektor i reprezentuje MOSiR na zewnątrz.

2. W związku ze zmianą ilości zadań na wniosek dyrektora MOSiR oraz z własnej inicjatywy Prezydent Miasta Zgierza może powołać i odwołać zastępcę dyrektora.

§ 8

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Zgierza oraz ustala wysokość wynagrodzenia.

2. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Zgierza.

§ 9

Pracowników MOSiR zatrudnia i zwalnia dyrektor MOSiR.

§ 10

Szczegółową organizację wewnętrzną MOSiR oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulaminorganizacyjny zatwierdzony przez dyrektora MOSiR, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w placówce.

§ 11

Majątek MOSiR stanowi włłasność gminy miasta Zgierz i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonaniem zadań statutowych przez MOSiR.

§ 12

MOSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta Zgierza na zasadach określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

§ 13

Działalność MOSiR finansowana jest z:

1. Środków budżetowych miasta Zgierza,

2. Dochodów włąsnych, w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

3. Środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych,

4. Środków z innych źródeł.

§ 14

1. MOSiR prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.

2. Środki finansowe lokowane są, na własnym rachunku w banku.

3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.

4. MOSiR może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową a środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na jego działalność statutową.

5. Do składania oświadczeń w imieniu MOSiR w zakresie jego praw i świadczeń majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i osoby upoważnionej przez głównego księgowego lub głównego księgowego i osoby upoważnionej przez dyrektora.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 15

1. Połączenie, podział lub likwidacja MOSiR następuje na podstawie uchwały Rady Miasta Zgierza.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.


Ilość odsłon: 1536
Dokument wytworzył(a): Piotr Borysewicz
Wprowadził(a): Piotr Borysewicz
Data publikacji: 2015-02-18 14:05
Ostatnia zmiana: 2015-02-24 13:53
Zakres ostatniej zmiany:

Rejestr zmian - (3)
Data: 2015-02-24 13:53Wprowadził(a): Piotr BorysewiczOpis zmian:
Data: 2015-02-24 13:51Wprowadził(a): Piotr BorysewiczOpis zmian:
Data: 2015-02-23 13:02Wprowadził(a): Piotr BorysewiczOpis zmian: Zmiana poddziału.
Data: 2015-02-18 14:05Wprowadził(a): Piotr BorysewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator